REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE

CASTIGA CU ARNOS LA WEST CITY RADIO!“
01.10.2021 – 12.11.2021.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Campania publicitara este organizata de MASPEX ROMANIA S.R.L., cu sediul in str. Stefan cel Mare nr. 38-40, loc.Valenii de Munte, jud.Prahova, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J29/1275/2005, CUI RO 3451510, (denumita in continuare “Organizator” sau “MASPEX ROMANIA”), reprezentata la incheierea prezentului Regulament de dl. Darvaru Mircea-Ionut, in calitate de mandatar, imputernicit conform procurii speciale autentificate sub nr. 1682 din 14.09.2021 de BIN Iosep Cristina Mihaela, cu sediul biroului in Stefanestii de Jos, jud. Ilfov.

1.2. Campania este organizata în colaborare cu Media Sound SRL, cu sediul in Timisoara, strada Coriolan Brediceanu, nr 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul j35/1251/2005, CUI RO17473291 si cont bancar RO57BTRLRONCRT0590739301, deschis la Banca Transilvania, prerezentata prin Simona Turbok, în calitate Director Executiv, numită în continuare „Co-organizator”.

1.3. Campania se organizeaza prin intermediul KOOP ADVERTISING SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Prevederii, nr. 14-18, Casa 18, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului comertului/anul: J40/3987/2016, Codul fiscal (CUI): 35817539, cont bancar nr. RO16INGB0000999905747097, deschis la ING Office Theodor Pallady, reprezentata prin Man Margareta Gabriela, avand functia de Administrator, denumita in continuare „Imputernicit”, care se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor Campaniei.

1.4. Regulamentul oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament”) este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe pagina https://www.westcityradio.ro/, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a Concursului (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), la adresa sediului social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta prelungirea in mod public pe pagina https://www.westcityradio.ro/. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul de acoperire a retelei West City Radio, in Timisoara, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.5. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii accepta prevederile prezentului Regulament si se conformeaza acestuia.

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra in vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor modificari pe pagina https://www.westcityradio.ro/.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

2.1. Campania “CASTIGA CU ARNOS LA WEST CITY RADIO!”, se va desfasura in doua etape. Prima etapa de concurs se desfasoara in  zilele 4.10,5.10,6.10,7.10,12.10,13.10,14.10,15.10,18.10,19.10.2021 si cea de a doua etapa a concursului se va desfasura in zilele  1.11,2.11,3.11,4.11,5.11,8.11,9.11,10.11,11.11 si 12.11.2021, cu premii oferite in fiecare zi incare se desfasoara concursurile.

Concursul se realizeaza la West City Radio, in cadrul programului “Ghici ce mancam la cina?” cu Jasmina Mitrici, in emisiunea Expresul de Timisoara conform mecanismului descris in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL

3.1. Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

3.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in Continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/resedinta in raza de acoperie a retelei West City Radio, cu varsta de 18 ani la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea si varsta, care respecta procedura de participare prevazuta in Sectiunea 5 de mai jos.

4.2. Angajaţii Organizatorului, ai Imputernicitului, ai Co-organizatorului si ai afiliatilor acestora (inclusiv tertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei), precum si membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul al III lea inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in derularea acestei Campanii, nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.

Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile).

4.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Realizatorul emisiunii ” Expresul de Timisoara”, invita ascultatorii sa participe la promotia Arnos. Ascultatorii pot apela numarul de telefon comunicat de catre moderator in timpul emisiunii (tarif normal in retelele: Orange, Vodafone si Telekom) si vor raspunde la provocarea realizatorului emisiunii in ” Expresul de Timisoara “. Provocarea consta in specificarea unui sortiment de paste Arnos și ce rețetă tradițională se poate pregati  cu sortimentul de paste Arnos ales. Primul răspuns in cadrul emisiunii va fi premiat zilnic cu o oală pentru paste + un bax de Fidea și un bax de Fusilli Arnos.

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Persoana desemnata ca fiind castigatoare va primi un cod furnizat de catre West City Radio si un numar de telefon, pus la dispozitie de catre Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat. Organizatorul sau imputernicitul acestuia, are obligatia de a livra premiile catre castigatori, in baza codurilor trimise de catre Co-Oraganizator, cat si in baza intentiei exprimate de catre castigator, prin apelarea numarului te telefon, pus la dispozitie.

6.2. Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI

7.1. In cadrul acestei campanii se va acorda un total de 20 premii.

Fiecare premiu reprezinta oală pentru gatit paste + un bax de Paste Arnos Fidea și un bax de Fusilli  Arnos.

7.2. Valoarea totala a premiilor este de 4480.52 TVA inclus.

7.3. Continutul, valoarea individuala si cea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului, se regasesc in tabelul de mai jos:

Continut premiu  

Cantitate

Valoare unitara

(TVA inclus)

Valoare totala premii (TVA inclus)
Oala non-stick speciala de fiert paste 20 163.03 3260.6
Un bax de Fidea 20 34.94 698.90
Un bax Fusilli Arnos 20 26.05 521.02
VALOARE TOTALA PREMII ACORDATE 4480.52

7.4. Premiul va fi oferit castigatorului dupa validarea acestuia ca si castigator, dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a fost verificata indeplinirea de catre acesta a tuturor conditiilor de concurs stipulate in prezentul Regulament.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDAREA PREMIILOR

8.1.      Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul primeste de la Co-Organizator, imediat ce s-a incheiat concursul din ziua respectiva, un cod numeric si numarul de telefon al Organizatorului, avand obligatia de contacta Organizatorul, in acceasi zi in care a fost desemnat catigator.

8.2. Co-organizatorul va transmite Organizatorului codul numeric atribuit fiecarui castigator si data in care a fost desemnat castigator.  Fiecare cod va contine o combinatie diferita de 8 cifre.

Co-organizatorul, are obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului inregistrarea fiecarui concurs, ce urmeaza a fi extrasa de pe banda martor, in maxim 24 de ore de la efectuarea fiecarui concurs.

8.3. Organizatorul, prin imputernicitul sau, are obligatia de a livra premiul, la adresa indicata de catre Castigator, in cel mult 14 zile, de la data la care a fost contactat de catre acesta. Premiul va fi livrat catre castigator prin intermediul curieratului, insotit fiind de un proces verbal de predare-primire intocmit in doua exemplare. Castigatorul este obligat sa semneze procesul verbal de predare-primire si sa returneze curierului unul dintre cele doua exemplare. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii vor fi livrate doar pe teritoriul tarii participante conform prezentului Regulament

8.4. Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea premiului în bani şi/sau în alte produse. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

8.5.      Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de castigator din momentul predarii premiului catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1.      In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii participante, decizia Organizatorului este definitiva.

9.2.      Toate deciziile luate de Organizator sunt finale, in conditiile legii, si nu constituie subiectul niciunui fel de corespondenta.

9.3.      Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii si/sau castigatorii Campaniei, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.

9.4.      Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.

9.5. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor, iar Co-organizatorul isi asuma raspunderea pentru derularea concursului si modul in care sunt desemnati castigatorii.

9.6. Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul si/sau Co-Organizatorul  dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui acestuia, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
9.7. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect oprirea emisiei etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect imosibilitatea de a efectua apelul telefonic catre Organizatr sau Co-organizator etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc ( avand ca efect o eventuala oprire a emisiei radio etc).

9.8. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, telefon, adresa de livrare a premiului) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenului prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare.

9.9.      In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitate castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentei Concurs, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: Maspex Romania S.R.L. in calitate de operator. Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: Maspex Romania SRL, str. Ștefan cel Mare nr. 38-40, Vălenii de Munte, județul Prahova, RO 3451510, J29/1275/2005,Tel.:0244.283.344; 021.667.42.16; fax: 0244.282.366, e-mail: privacy@maspex.ro, www.maspex.ro.

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • nume, prenume;
 • numar de tefon;
 • varsta;
 • serie si numar CI, adresa pentru expedierea premiului;
 1. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

 1. organizarea si desfasurarea campaniei;
 2. desemnarea si validarea castigatorilor;
 • anuntarea publica a castigatorilor;
 1. atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale ( daca este cazul ).
 2. Temeiul juridic al prelucrarii

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale îl reprezintă articolul 6, alineatul 1), litera a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Koop Advertising SRL, operatorilor de curierat si organelor fiscale in vederea achitarii impozitelor obligatorii ( daca este cazul ).

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de Organizator conform prevederilor legale. Datele cu caracter personal ale participantilor necastigatori vot fi stocate pe o perioada de 6 ani de la data incheierii Promotiei. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 6 luni de la incheierea Promotiei.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul si Imputernicitul vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, ele nefiind utilizate in niciun alt scop.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.

10.Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1.    Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

11.2.    Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

12.1.    Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei (asa cum a fost completat si modificat), orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CONCURSULUI

13.1. Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul https://www.westcityradio.ro.

Incheiat astazi, 30.09.2021, in trei exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Organizator, MASPEX ROMANIA SRL

Co-Organizator, SC Media Sound SRL

Imputenicit, KOOP ADVERTISING SRL