Concursuri

REGULAMENT GENERAL DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR

Secțiunea 1. ORGANIZATORI
1.1. Societatea MEDIA SOUND SRL (West City Radio), cu sediul social în mun. Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 2, et. 3, ap. 10, tel. 0256 494 818, înmatriculată la Registrul Comerțului al Municipiului Timiș sub nr. J35/1251/2005, atribut fiscal RO17473291, reprezentată de către Jurji V. Cristian, în calitate de Administrator, are calitatea de „Co-Organizator”,

iar premiile aferente campaniilor desfășurate sunt oferite de o persoană juridică ce are calitatea de „Organizator”.

1.2. Aria de desfășurare a campaniei publicitare: TIMIȘOARA, pe postul de radio West City Radio.
1.3. Campaniile se vor desfășura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul este întocmit și este făcut public în acord cu legislația aplicabilă în România.
1.4. Decizia de derulare a campaniilor conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru participanți.
1.5. Participarea la astfel campanii implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la campanie.
1.6. Organizatorii (Organizatorul și Co-Organizatorul) își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a întrerupe campaniile în orice moment, anunțând însa publicul în prealabil, prin folosirea oricăror mijloace mass-media.

Secțiunea 2. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CAMPANII, DESCALIFICAREA
2.1. Participarea la astfel de sisteme promoționale presupune acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve, de către participanți a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de participanți.
2.2. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate (de către oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților.
2.3. La o astfel de campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în Timisoara, (aceasta înseamnă că pot participa atat cetăţeni români cât şi străini), care a împlinit 18 ani, la data începerii concursului, posesoare a unei cărți de identitate valide, cu care își poate dovedi ulterior identitatea.
2.4. Participanții la acest sistem au drepturile prevăzute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare și actualizare a acestor date și de ștergere a datelor personale. Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisă, pe adresa ORGANIZATORILOR conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată. ORGANIZATORII au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participanți.
2.5. Angajaţii organizatorilor sunt ineligibili să se înscrie și să participe la aceste campanii.
2.6. În funcție de campania desfășurată, pentru identificarea și ridicarea/intrarea în posesia premiului, câstigătorii desemnați vor prezenta Organizatorilor sau Co-Organizatorilor un document de identitate valabil: pașaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

Secțiunea 3. MECANISMELE DE CAMPANIE
3.1. În funcție de campania desfășurată, înscrierea participanților se poate face prin intrarea în direct la telefon, prin completarea unui formular digital pus la dispoziție, sau prin redactarea unui comentariu la o postare indicată de Organizatori pe una din platformele digitale puse la dispoziție de aceștia.
3.2. Organizatorii nu sunt responsabili de folosirea incorectă a metodelor de înscriere puse la dispoziție de aceștia.
3.3. Un ascultător sau membrii familiei acestuia pot câștiga o singură dată în cadrul unei campanii desfășurate pe postul de radio. Dacă se constată că un ascultător sau membrii familiei acestuia declarați anterior câștigători vor mai câștiga, premiul nu se va acorda. De asemenea, dacă numele și prenumele nu corespund cu datele din actul de identitate al persoanei desemnate câștigătoare, premiul nu se acordă și nu se reportează.

Secțiunea 4. TAXE ȘI IMPOZITE
4.1. Impozitul pentru premii (dacă este cazul), va fi reținut și virat de către Organizator, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legătură cu premiile câștigate, sunt în sarcina exclusivă a caștigătorilor.

Secțiunea 5. OBSERVAȚII
5.1. Participanții la astfel de campanii se obligă să respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectării prezentului regulament de Campanie publicitară, premiul câștigat nu se va acorda.
5.2. Dacă pentru intrarea în posesia premiului, câștigătorul ar trebui să se deplaseze, Organizatorii nu vor suporta cheltuielile de transport.
5.3. Organizatorii campaniei publicitare nu sunt răspunzători pentru plata altor cheltuieli legate de premiul câștigat, acestea căzând exclusiv în sarcina câștigătorului, inclusiv taxe și/sau alte obligații financiare.
5.4. Prin desemnarea câștigătorilor, Organizatorii Campaniei publicitare dobândesc drepturile de publicare a numelui respectivilor și dreptul de radiodifuzare a numelui, în orice condiții, fără alte considerații sau plăți. Prezentul regulament de participare este întotdeauna disponibil la adresa web www.westcityradio.ro/concursuri.

Secțiunea 6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
6.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la campanii se vor rezolva pe cale amiabilă.

Secțiunea 7. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE
7.1. Campania publicitară va putea fi întreruptă printr-o decizie a Organizatorilor sau în caz de forță majoră.

Secțiunea 8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Co-organizatorul centralizează date personale ale participanților (precum adresă, număr de telefon, adresă de email) în vederea desfășurării campaniilor și contactarea, în prealabil, a câștigătorilor cu scopul intrării acestora în posesia premiilor. La finalizarea campaniilor, aceste date sunt șterse din baza de date, deoarece deservesc doar în scopul unei bune desfășurări a concursurilor!

În general, participanții trebuie să fie informați și cu privire la reglementările GDPR de mai jos:

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;

d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea mai sus mentionata;

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop. În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

c) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;

d) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, care le-au fost încalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.